İş Hukuku

Çalışma hayatını düzenleyen iş hukuku, hukuk sistemimizin en dinamik alanlarından biridir. İşverenin güçlü pozisyonu karşısında, nisbi emredici hukuk kuralları ile çalışanların hakları korunmaya çalışılmaktadır. Ancak iş mevzuatının çalışanlar lehine olmasına ve mahkemelerin işçi lehine yorumlarına rağmen, çalışanların hakları yaygın bir şekilde ihlal edilmektedir.

Dönmez Hukuk Bürosu, iş hukukunun niteliğine ve dinamik yapısına uygun olarak, yeni düzenlemeler ile yargı içtihatlarını takip ederek müvekkillere etkin bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda; Çalışma koşulları, İşçilik alacakları, İşe iade davaları, Yenilenen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin davalarının takibi ile İş yerlerinin, iş hukuku ile iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak yapılandırılması için danışmanlık hizmeti yürütmektedir.

Gayrimenkul & İnşaat Hukuku

Gayrimenkulün günlük yaşamamızın önemli bir unsuru olması nedeniyle, gayrimenkule ilişkin düzenlemeler, hukuk sistemimizde önemli bir yere sahiptir. Hukuki önemi ve doğurduğu sonuçlar nedeniyle, gayrimenkule ilişkin düzenlemelerin önemli bir kısmı emredici niteliktedir.  Oldukça kapsamlı bir mevzuatı kapsayan gayrimenkul hukuku üzerine çalışmak, eşya hukukunun (ve medeni hukukun) temel prensiplerine vakıf olmayı gerektirmektedir.

Bu kapsamda; Kamulaştırma / Kamulaştırmasız El Atma, Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi, intikal, Ortaklığın Giderilmesi, Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar ile Kamuoyunca “Kentsel Dönüşüm Yasası” ve “2B Yasası” olarak bilinen yasalardan kaynaklanan davalar takip edilmektedir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, temel hak ve hürriyetleri doğrudan etkileyebilecek, kamu güvenliğini ise bozacak nitelikteki eylemleri konu alan bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, insan yaşamını doğrudan etkileyebilecek bir alandır.

Ceza davaları, hukuk sistemimizin en aksak işlediği kabul edilen dava türüdür. Açılan ceza davalarının neredeyse yarısı hala beraatle sonuçlanmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde açılan davaların %90′ nından fazlası mahkumiyetle sonuçlanmaktadır.

Büromuz, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, suçun her iki tarafını temsil ederek hukuki yardım ve dava takibi yapmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hizmetlerimiz kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, ticari borç ve alacakların takibi, iflas erteleme ve tasfiye gibi pek çok konuyu kapsamaktadır.

Büromuz ayrıca kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, iflas erteleme ve tasfiye gibi farklı konularda hizmet vermektedir.

Miras Hukuku

Ölüm sonrası varlıkların (tereke) mirasçılar arasında en adil bir şekilde ve sorunsuz paylaştırılması konusu çoğu zaman ötelenen ancak insan hayatında önemli bir yeri olması gereken bir konudur.

Ülkemizde maalesef murisler arasında miras haklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların sayısı diğer medeni ülkeler ile karşılaştırıldığına çok yüksek orandadır. Müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu), aynı mülkiyet tipi üzerinde kullanım bedeli talepleri (ecri misil), medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, vasiyetname düzenlenmemesi, varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla planlama yapılmaması, veraset ve intikal vergileri, işlem harçları, tebliğ zorlukları, vefat etmiş murisler, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları, tasarrufların iptali davaları, kamunun özellikle gayrimenkuller üzerinde düzenleyici görevlerine aksamalar ve belirleyici etkilerinin yoğunluğu (tapusuz, kaçak, orman arazileri üzerinde bulunan varlıklar) gibi konular mirasın ülkemizde bir hukuki bir sorun olmasına sebebiyet vermektedir.

Büromuza bağlı çalışan avukatlarımız varlık planlaması, vakıf tesis edilmesi, yerli ya da yabancı fonların kurulması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Sigorta Hukuku

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir.

Enerji Hukuku

Türkiye, yakın geçmişte enerji piyasasını kamunun yanı sıra yerli ve yabancı özel sermaye yatırımlarına da açmak suretiyle liberalleştirdiğinden ötürü, piyasaya pek çok yeni oyuncu giriş yapmış ve bunların faaliyetleri düzenleme ve denetime tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde enerji hukuku özellikle izin, lisans, ruhsatlandırma, teşvik, özelleştirme ve tarifler yönünden gelişmiştir. Ofisimiz tarafından, elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarında yapılan her türlü enerji yatırımına yönelik çeşitli konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel dönüşüm hukuku kavramı genel olarak, 17 Ağustos depremiyle birlikte Türkiye gündeminde yerini almış ve modern, çağdaş 2000’li yılların Türkiye’sini inşaa etmek yolunda önemli bir süreç haline gelmiştir. Türkiye jeolojik yapısı itibariyle çeşitli fay hatlarının üzerinde bulunmaktadır. Kaldı ki bu fay hatları bir hayli etkin olup son yıllarda yukarıda bahsedilen 17 Ağustos depremi de dahil olmak üzere birçok acı yıkıma sebep olmuşlardır. Bu yıkımlara son vermek için özellikle geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çeşitli kanuni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kanuni düzenlemelerin elbette ki en önemlisi 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayı numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun olmuştur. Bu kanunla beraber ‘’Kentsel Dönüşüm’’ bilincinin Türk toplumunda yerleşmesi konusunda önemli bir adım atılmış bulunmaktadır. Modern şehir görünümü ve şehirlerimizin markalaşma yolunda ilerlemesi amacıyla kentsel dönüşüm hukukuna verilen değer kanımızca daha da artırılmalıdır. Yaşanabilir, imar ve şehircilik standartlarını uygun 21. yüzyılın şehirlerini inşa ederken hem devletimize hem de bireylerimize büyük görevler düşmektedir.

Bu kapsamda Dönmez Hukuk & Danışmanlık olarak, kentsel dönüşüm hukuku kapsamında şu konularda hukuki destekler sunmaktayız;
• Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması
• Riskli bina tespit işlemlerine karşı yapılacak hukuki işlemler
• İmar durumu değişiklikleri sonucunda sözleşmenin revize edilmesi
• Yönetim planının müteahhit firma ile birlikte hazırlanması işlemleri
• Sözleşmede yer alan teminatların güvence altına alınması işlemleri
• Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin noter ve tapu dairelerinde tescili işlemleri
• Müteahhit firmaya tapu devir zamanlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
• Konsept ve ana proje seçim süreçlerinde gereken hukuki yardımların yapılması
• Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili mevzuata aykırı yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptali davalarının takibi
• Riskli yapı tespiti akabinde yıkım ve yeniden inşa sürecini kapsayan dönemde sürecin hukuki takibinin yapılması
• Mevzuat uyarınca, yıkım ve yeniden inşa işlemlerine muvafakat göstermeyen maliklere ilişkin iş ve işlemlerin takibi
• Olumsuz oy kullanan maliklere mevzuat uyarınca gönderilmesi gereken ihtarnamelerin hazırlanması
• Yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarnamelerin gönderilmesi ve neden oldukları zararlar için diğer kat maliklerince rücu davalarının açılması ve takibi
• İnşaat şirketi ve apartman yönetimi ile görüşmelerde baz oluşturacak inşaat/yatırım hukuki ve teknik sözleşmelerinin hazırlanması
• Maliklere yapılacak taşınma ve kira yardımı gibi süreçlerde hukuki destek sağlanması
• Kaba inşaat sürerken müteahhidin sözleşmeye uymasının sağlanması için hukuki yardımda bulunulması ve gerekli işlemlerin yapılması
• Binanın iskanın alınması sürecinde müteahhidin sözleşmeye uyması konusunda hukuki yardımda bulunulması

Sözleşmeler Hukuku

Hukuk alanındaki en sağlıklı yaklaşım, ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek tedbirleri almaktan geçer. İşte koruyucu, bir diğer adıyla önleyici hukuk dediğimiz kavram, ihtilafın henüz ortaya çıkmadığı durumda araya girerek ileride karşılaşabilecek riskleri daha karşılaşmadan önleme ya da en aza indirme faaliyetidir.

Danışmanlık & Önleyici Hukuk Hizmetlerimiz

Uzmanlık alanlarımız kapsamında, sorun çıkmasını önlemeye ve meydana gelen sorunları çözmeye yönelik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Öncelikle, bir hukuki ilişkinin doğru bir zemine oturması için, hazırlık ve kurulma sürecinin doğru yürütülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hukuki önlemler daha baştan alınarak sorun çıkmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Halihazırdaki hukuki sorunların çözümü ise, alternatif çözüm yolları da kullanılarak en kısa sürede, en az masraf ve emekle sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle akademik çalışma yaptığımız hukuk alanlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İcra & İflas Hukuku

Ofisimiz Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.

Fikri Mülkiyet ve Marka Hukuku

İşletmeler için fikri ve sınai mülkiyet konusu değerlerinin muhafazası günümüz ekonomisinde çok büyük önem taşımaktadır.

Büromuz müvekkillerine marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri, özellik taşıyan ürün ve hizmetler ve bunların üretim ve sunumlarına ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescil ve korunması konularında destek sunmaktadır.

İdare Hukuku

Türk hukuk sitemi özel kişi ve kurumların kendi aralarındaki ilişkiler ile kamu tüzel kişilikleri ile olan ilişkileri kapsamında bir ayrımı içermekte olduğundan, ülkemizde bağımsız yargı mercileri de bulunan bir idare hukuku gelişmiştir.

Bu kapsamda özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri örneğin anti-damping, imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idari hukuk kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

Ofisimiz özellikle anti-damping, rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, kamu ihale işlemleri, idari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi ve benzer diğer konularda hizmet vermektedir.

Aile & Boşanma Hukuku

Anlaşmalı Boşanma, Nafaka, Velayet, Boşanmada Mal Paylaşımı, Eşten Mal Kaçırma, Tazminat, Düğün Takıları, Evden Uzaklaştırma, Miras Paylaşımı, Aile İçi Şiddetten Koruma, İsim Değiştirme, Eve Veya İş Yerlerine Yaklaşmama Tedbiri, İletişim Vasıtalarıyla Rahatsız Etmeme Tedbiri, Eşler Arasında Evlilik Sözleşmesi, Soybağının Kurulması, Babalık Davası, Evlat Edinme, Çocuk Mallarının Yönetimi, Miras, Terekenin Yönetilmesi, Mirasın Paylaşılması

Vergi Hukuku

Vergi hukukunu şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Vergi hukuku, kişilerle devlet arasında vergi ilişkisinden doğan vergi ödevinin; niteliği, doğması ve tahsili gibi hususları düzenleyen kuralların bütünüdür.” Başka bir ifade ile “Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç, resim ve benzeri gelirler dolaysıyla ortaya çıkan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır.” Vergi, Devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu harcamalarını karşılamak üzere fertlerden karşılıksız olarak aldığı paradır. Bu konularda ihtilafların olması halinde vergi mahkemelerinde süresi içinde dava açılması mükellef için uygun yoldur.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyeti, yapısı itibariyle teknik bir konu olduğundan yasa koyucu tarafından münferit olarak, 636 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda özel olarak düzenlenmiştir. Kat Mülkiyetinin teknik bir konu olması sebebiyle, 636 sayılı kanun tek görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunu hüküm altına almıştır.

Yapılmakta olan veya ileride yapılacak olan bir yapı üzerinde ileride kat mülkiyetine esas olmak üzere kat irtifakı kurulabilirken; tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan kat, daire, dükkan, mağaza, depo vb. bölümleri üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikler tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulabilecektir.

Uluslararası Hukuk & Yatırım Danışmanlığı

Uluslararası hukuk alanında büromuzun avukatları özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin işlemleri, Türkiye’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının karşılaştıkları meseleler, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkileri, Türk vatandaşlarının başka ülkelerde yaşadıkları sorunlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı mekanizmalarının kullanılması, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde yapılan işlemler, fikri ve sınai hakların Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ya da Avrupa Patent Enstitüsü (EPO) nezdinde korunması, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LICA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA) ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası gemi ve uçak sicilleri nezdinde işlemler ve benzeri diğer konularda çeşitli hizmetler sunmaktadırlar.

Büromuz ayrıca, yatırımlara yönelik çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu kapsamda yatırım şirketlerine, emeklilik ve yatırım fonlarına, yatırım danışmanlığı hizmet firmalarına, kredi ve finansman kuruluşlarına, sigorta şirketlerine ve yatırım yöneticilerine yönelik olarak sermaye piyasalarında, kısa ve uzun vadeli yatırım araçları oluşturulmasında, finansman teminatlandırma ve benzeri diğer işlemlerde hukuk desteği sağlanmaktadır.

 İnternet & Bilişim & Sosyal Medya Hukuku

İnternet yayıncılığı, elektronik ticaret, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı, kişilik hakları ihlalleri ve benzeri çok çeşitli konularda ülkemizde yeni gelişen internet hukuku çerçevesinde hizmetler vermekteyiz.

Medya ve eğlence hukukuna yönelik avukatlık hizmetlerimiz, televizyon ve radyo kanalları, kablolu ya da dijital yayın platformları, gazeteler, dergiler, süreli yayınlar, yayınevleri, müzik prodüksiyon işletmeleri, reklam ajansları, yetenek ajansları, menajerler, yazılı, görsel ve dijital tüm basın ve yayın kuruluş ve kişileri, sinema, tiyatro ve televizyon oyuncu ve yapım çalışanları, müzik besteci ve yorumcuları, yönetmen ve senaristler, ve sektörde faaliyet gösteren diğer tüm kurum ve kişilere yönelik olarak sunulmaktadır.

Yayın ilkeleri, sorumlulukları, içerik ve iç denetimler, telif ve diğer fikir ve sanat eserlerine ilişkin hakların kullanımı, kişilik hakları ihlalleri ve benzeri çok çeşitli konularda hizmetler vermekteyiz.

Yargılama Hukuku & Tahkim

Ofisimiz uyuşmazlıkların çözümü için yerel ve uluslararası tahkim mekanizmalarının belirlenmesine ilişkin sözleşme hükümlerinin hazırlanması, incelenmesi ve analizi, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LICA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA), ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren uyuşmazlıkların çözümü gibi çeşitli konularda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

Tüketici Hukuku
Ofisimiz hem ürün ve hizmet üreten ya da pazarlayan işletmelere hem de bizzat tüketicilere özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında çeşitli hizmetler vermektedir.

Avukatlarımız işletmelere yükselen standartlar ve tüketiciyi korumaya yönelik mevzuata uyum, müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler, abonelik sistemleri ve garanti taahhütleri, bakım ve destek ağları, bayilik ve distribütörlük ilişkileri, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki destek sağlamaktadırlar.

Büromuz tüketicilere ise muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Franchise & Distribütörlük Hizmetleri
Ofisimiz franchise ve distribütörlük ilişkileri konusunda müvekkillerine çeşitli şekillerde destek vermektedir. Marka, ürün ya da hizmetlerini daha geniş bir dağıtım ağı ile bölgelere yaymak ve değerlerini yükseltmek isteyen müvekkillerimizin yanı sıra, yerli ya da yabancı ürün, hizmet ya da markaların gücünden veya iş hacminden distribütörlük veya franchise anlaşmaları kapsamında yararlanmak isteyen işletmelere de danışmanlık hizmeti sunabilmekteyiz.