Karar & İnceleme

//Karar & İnceleme
110, 2018

İmar Barışı (İmar Affı) Nedir?

İmar Barışı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı kayıt altına alınan yapıların, geçici kanun maddesiyle belirli süreler içerisinde yapı sahiplerine kayıt bedelleri karşılığında Yapı Kayıt Belgesi verilecek bir uygulamadır. Amaç, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya

411, 2017

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Türkiye’de yaklaşık 7 milyon riskli bina bulunuyor. Bu binaların yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerekiyor. 6306 sayılı yasa ile de riskli binalar dönüştürülebiliyor. Yani bu yasa kapsamında ev sahipleri

1309, 2017

Evlilik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi ve Kıdem Tazminatı

4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga İş Kanununun bazı hükümleri hala yürürlüktedir. Evlilik nedeniyle iş akdinin feshine ilişkin olarak 4857 Sayılı İş Kanununun 120. Maddesinin atfı ile 1475 sayılı mülga İş

3103, 2017

İş Sözleşmesinin Düşük Performans Gerekçesiyle Feshedilmesi – Karar İncelemesi

Konu: Fesihten Önce Savunması Alınmamış Olması Sebebiyle Davalı İşverenin Yaptığı Feshin Geçerli Nedene Dayanmamakta Olduğu - İşe İade ve İşe Başlatmama Tazminatı İle Boşta Geçen Süre Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E.

903, 2017

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 123.maddesinde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş bir suç olarak karşımıza çıkar. Bu suçun faili kasıtlı olarak bir başka kimseyi rahatsız etmekte ve kişinin huzur içerisinde

703, 2017

Kiralananın Tahliyesi ve Tahliye Davaları

Kira sözleşmesine bağlı olarak açılan tahliye davaları 6570 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu kanun belediye teşkilatı olan yerler ile iskele, liman ve istasyon taşınmazlarına uygulanır. Bunun dışındaki taşınmazlara Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Tahliye davası sebepleri aşağıdaki

603, 2017

Kat Karşılığı(Arsa Payı) İnşaat Sözleşmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Boş bir arsaya bina yapılması veya var olan bir binanın yeniden yapılması için müteahhit (yüklenici) veya inşaat şirketleri ile arsa sahipleri kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yaparlar. Bu sözleşmeler özensiz hazırlandıysa veya uzmanlardan yardım alınmadıysa inşaat

303, 2017

Araç Kazalarındaki Hasar Değer Kayıplarının Tahsili

Araç Değer Kaybı Nedir? Araç değer kaybı, aracınızın kazadan önceki hasarsız piyasa değeri ile kazadan sonraki onarım görmüş piyasa değeri arasındaki fark olarak ifade edilebilir. Tarfik kazası neticesinde aracınız, yetkili serviste ve orjinal parçalar kullanılarak

2802, 2017

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’ nun 166. maddesinin 3. fıkrasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının bir türü olarak düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu’ nda belirtilmiş olan şartların varlığı

2802, 2017

İsim Değişikliği (Ad Değiştirme – Ad Tashihi) Davaları

Toplumda, kişiler çoğu zaman isimlerinden rahatsızlık duymakta, ailelerin koydukları isimleri kabullenememekte veya toplum tarafından bu isimler alay konusu edilmektedir. Nitekim Türk toplumu geleneklerinden en önemlisi, çiftlerin çocuklarına anne-babalarının adlarını koyma isteğidir. İsim değişikliği davalarının aslında

2802, 2017

Soyisim/Soyad Değiştirme Davaları

Kişilerin soyisimleri yasalar gereği babanın soyadından gelmekte ve bu şekilde tescil edilmektedir. Süreç içerisinde birçok nedene dayalı olarak kişiler soyisimlerini değiştirmek isteyebilirler. Örneğin ; velayeti annede olan çocuğun soyadını annesi değiştirmek isteyebilir, babası ile husumeti

2802, 2017

Mirasçılık Belgesi (Veraset) Alma Süreci

Riskli yapının tespitinden sonra kat karşılığı sözleşmeler yapılırken henüz veraset ilamı çıkartmamış olan malikler aşağıda açıklandığı üzere veraset belgesi veya sulh hukuk mahkemesine başvurarak ve veraset ilamı alabilirler. Kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan

2802, 2017

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Paydaşlığın(ortaklığın)